شرکت پرتو آزمای مهردارای مجوز رسمی به شماره 16/03/040179 از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران با اساتيد مجرب دانشگاهي در نظر دارد دوره ها و کارگاه های آموزشی به شرح ذیل را برگزار نماید. متقاضیان شرکت در هریک از دوره های مذکور لازم است با تکمیل فرم ثبت نام و واریز هزینه های مربوطه ثبت نام بعمل آورند. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه مربوطه با تائید سازمان انرژی اتمی ایران صادر خواهد شد.شایان ذکر است که امکان برگزاری دوره های مذکور در محل بیمارستان/ شرکت/ کارخانه و ... بصورت جمعی نیز وجود دارد. متقاضیان می توانند از طریق شماره تلفن هاي 66570603/02-021 و 09381490606 تماس حاصل نمائید .


دوره های ویژه پزشکی:
دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتوشناسی تشخیصی
کارگاه آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتو شناسی تشخیصی و مداخله ای
دوره پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتوپزشکی
دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان
دوره های بازآموزی

دوره های ویژه صنعتی:
دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی
دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری
دوره پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی
دوره های بازآموزی


دوره های پرتوهای غیر یونساز:
دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و ماکروویو
دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر


دوره های تخصصی:
دوره های تخصصی مقابله با حوادث هسته ای و پرتوی برای پاسخگران اولیه
دوره های ویژه مقابله با حوادث هسته ای و پرتوی برای تیم های تخصصی مقابله
دوره های ویژه و تخصصی شناسایی، کنترل و رفع آلودگی مواد پرتوزا
دوره بازرسی جوش به روش رادیوگرافی صنعتی (RT) سطح II،I و (ISO)
دوره بازرسی جوش به روش چشمی (VT) سطح II،I و (ASNT)
دوره بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی (PT) سطح II،I و (ASNT)

دوره بازرسی جوش به روش مایعات نافذ (PT) سطح II،I و (ASNT)
دوره بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ (MT/PT) سطح II،I و (ASNT)
دوره بازرسی جوش به روش التراسونیک (UT) سطح II،I و (ASNT)
دوره بازرسی جوش به روش رادیوگرافی صنعتی (RT) سطح II،I و (ASNT)
دوره تفسیر فیلم های رادوگرافی (RTI) سطح II،I و (ISO)